Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Wanneer een klant ons een bestelling overmaakt naar aanleiding van een door ons gemaakte offerte, zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk een eventuele tegenstrijdigheid tussen de wederzijdse algemene voorwaarden met ons te hebben geregeld, wordt hij geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs al mochten zijn eigen algemene voorwaarden hiermee in tegenspraak zijn. Wij preciseren dat onze algemene voorwaarden niet kunnen worden geannuleerd noch gewijzigd, tenzij door een speciaal geschreven en door alle partijen bevestigd akkoord.

 

ARTIKEL 2 – Onze offertes zijn geldig voor een optie termijn, bedongen op de offerte. Zij kunnen ons geenszins verbinden, indien deze bijzondere voorwaarden de geldigheidsduur niet vermelden.

 

ARTIKEL 3 – De bestellingen van onze klanten worden slechts als definitief aanzien na schriftelijke bevestiging vanwege de daartoe door hem of door hun maatschappij gemachtigde persoon, of na betaling van een eerste voorschot.

 

ARTIKEL 4 – Tenzij anders overeengekomen moet één bestelling ononderbroken afgewerkt worden. Indien meerdere verplaatsingen noodzakelijk zijn, om andere redenen dan waarvan wij als leverancier oorzakelijk zijn, kunnen deze in rekening gebracht worden. Wanneer de levering of plaatsing niet kan doorgaan omdat de te installeren ruimte niet ver genoeg is afgewerkt of omdat het gebouw niet toegankelijk is, of omdat de te installeren ruimte niet vrij is, worden de gedane verplaatsingskosten in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 5 – Opmetingen kunnen enkel verricht worden indien de toestand van het gebouw ons toelaat dit zonder enige hinder uit te voeren. Indien er op verzoek van de klant hiervan afgeweken wordt, is het risico voor hem. De eventuele aanpassingen, door ons vastgesteld bij de opmeting ter plaatse, worden aan de hand van een afzonderlijke offerte bevestigd. De meer- of minderprijs hiervoor kunnen voor de klant geen aanleiding zijn de verkoopsovereenkomst te verbreken.

 

ARTIKEL 6 – De klant wordt in kennis gesteld van de juiste dag waarop de levering en/of plaatsing geschiedt. De levering is voorzien op het gelijkvloers of op een verdieping welke vlot te bereiken is met de trap en de lift. Alle supplementaire kosten voor het bereiken van een verdieping die aan deze voorwaarden niet voldoet, worden in rekening gebracht. De klant stelt tijdig, kosteloos stroom ter beschikking van ons personeel. Eventuele bijkomende werken welke niet hierboven omschreven worden en welke uitgevoerd worden zullen als meerwerken worden geacht uitgevoerd te zijn in opdracht van de koper en zullen als meerwerken worden aangerekend.

 

ARTIKEL 7 – De leveringstermijn is minimaal 6 maanden na contractdatum. De gegeven leveringstermijn gaat in elk geval slechts in vanaf de dag dat de klant alle noodzakelijke gegevens voor de fabricatie en de plaatsing aan ons heeft overgemaakt en nadat is voldaan aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden. De leveringstermijn zijn enkel opgegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend. De koper heeft dus geen enkel verhaal indien zij overschreden worden, tenzij het tegenovergestelde schriftelijk werd bedongen in de bijzondere voorwaarden. Zelfs wanneer het bindend karakter van de leveringstermijnen werd bedongen, zijn wij in geval van oorlog, werkstaking, epidemieën, materiaalschaarste en/of gebrek aan onmisbare producten voor onze fabricatie, technische ongevallen en machinedefecten en/of elk ander geval van overmacht, gerechtigd de levering op te schorten en/of te vertragen.

 

ARTIKEL 8 – Alle eventuele opmerkingen of klachten moeten op straffe van verval met aangetekend schrijven worden geformuleerd binnen de 8 dagen na de in ontvangstname van de goederen of na levering en/of plaatsing van de goederen. Wanneer de klant de door ons geleverde koopwaren als ondeugdelijk beschouwd, hetzij ze niet beantwoorden aan de bestelling, hetzij wegens verborgen gebreken, materiaalfouten, afwijkingen in de specificaties en/of afmetingen, en/of om welke andere reden dan ook, dient hij daarvoor bij ons klacht in te dienen en wel binnen de 8 dagen na de in ontvangst- name der goederen. De partijen verklaren er zich mee akkoord dat geen gevolg kan worden gegeven aan om het even welke klacht, die na deze termijn wordt ingediend. Indien koopwaren worden geweigerd om één der boven aangehaalde redenen, zijn wij enkel en alleen gehouden tot het vervangen der geweigerde koopwaren zonder enige schadevergoeding van welke aard dan ook en met dien verstande dat de vervangen koopwaren onze eigendom blijven. Koopwaren mogen slechts teruggezonden worden na ons voorafgaandelijk akkoord.

 

ARTIKEL 9 – Facturatie en betalingsvoorwaarden: Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op één van onze rekeningen. Een voorschot is verschuldigd vanaf de overeenkomst en dient ineens gestort te worden. Het eerste voorschot, geëist bij het afsluiten van de overeenkomst, wordt beschouwd als pand en onherroepelijk eigendom van de verkoper. Dit voorschot bedraagt 30%, behoudens afwijkingen uitdrukkelijk overeengekomen in onze bijzondere verkoopsvoorwaarden vermeld op de offerte. In geval van niet-contante betaling, zal de klant aan ons een intrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, die van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de factuurdatum begint te lopen. Het volledige bedrag van iedere factuur dient betaald te zijn op de vervaldag. In geval van niet-betaling op de vervaldag van het volledige bedrag, en/of een deel ervan, behoudens gegronde redenen, waarvan de beoordeling aan de feitenrechter wordt overgelaten, zal buiten de hierboven vermelde intresten een forfaitaire schadevergoeding van 10% worden toegepast berekend op het onbetaald gebleven factuurbedrag, doch met een minimum van €124. betalingstermijnen kunnen door ons bij wijze van uitzondering en op speciale aanvraag toegepast worden. Indien de levering bedongen is in meerdere partijen, kunnen wij tijdens de uitvoering van het contract op elk ogenblik contante betaling van de levering eisen zelfs wanneer oorspronkelijk betaling op termijn was voorzien. Betaling door middel van wissels en/of elke andere betaling met afbetalingen op termijn, kan geenszins afbreuk doen aan boven omschreven voorwaarden. Wij kunnen elke verdere uitvoering stopzetten, onmiddellijk de betaling eisen van hetgeen uitgevoerd is en/of betalingszekerheid vragen voor hetgeen nog uitgevoerd dient te worden, indien mocht blijken dat de financiële toestand van de koper aan twijfel onderhevig is. In gemeen overleg achten de partijen dat de volgende elementen, waarvan de opsomming enkel bij wijze van voorbeeld geschiedt en geen enkel beperkend karakter heeft, de financiële toestand van de koper in opspraak brengen: vervallen facturen zonder protest, het feit dat de koper een wissel op zijn naam laat protesteren, het feit dat de koper in gebreke blijft met betalingen die door zijn schuldeisers van hem worden geëist, het feit dat de koper buitensporige termijnen vraagt voor de betaling van de door hem verschuldigde sommen, het feit dat de koper zijn schuldeisers algemeen uitstel van betaling vraagt. Het hernemen van onze prestaties zal gebonden zijn aan het bepalen van nieuwe voorwaarden, die de betalingsrisco’s uitschakelen.

 

ARTIKEL 10 – BTW: De opgegeven prijzen inclusief BTW, behelzen het BTW tarief in voege op het ogenblik van de verkoop. Bij wijziging van het BTW tarief behouden wij ons het recht voor het BTW tarief, geldig op datum van de facturatie, toe te passen.

 

ARTIKEL 11 – Leveringen welke uitgesteld moeten worden op verzoek van de klant zijn betaalbaar zodra deze ter beschikking zijn in onze fabrieken en/of magazijnen.

 

ARTIKEL 12 – Eventuele nazichten zullen slechts uitgevoerd worden na tijdige betalingen van alle facturen. Slechts onder deze voorwaarde is garantie van toepassing en zullen op-punt-stellingen tot oplevering uitgevoerd worden.

 

ARTIKEL 13 – Door het afwerken aan en rond de geleverde en geplaatste goederen zijn deze door de klant ontegensprekelijk aanvaard en zijn alle kosten voor eventuele vervangingen of herstellingen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 14 – Alle geleverde en geplaatste materialen blijven ons eigendom zolang deze niet betaald zijn. De klant is evenwel verantwoordelijk voor de geleverde en geplaatste materialen vanaf het ogenblik dat deze op de werf of in het gebouw toekomen. Vanaf dat ogenblik kunnen wij niet worden aangesproken voor diefstal, beschadiging of wat dan ook.

 

ARTIKEL 15 – Zonder uitdrukkelijke vermelding in het contract mag geen enkele som en/of bedrag achtergehouden worden als waarborg voor uitgevoerde zaken. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden en/ of verkochte goederen te wijzigen om ze te verbeteren.

 

ARTIKEL 16 – Waarborgen: De verkoper waarborgt de kwaliteit van de geleverde goederen: de verkoper geeft een volledige waarborg op de geleverde en/of geplaatste goederen gedurende 12 maanden vanaf de facturatiedatum, de waarborg geldt voor constructiefouten en materiaalgebreken. Gedurende de waarborgperiode zijn verplaatsingen, werkuren, materialen gratis beschadiging van werken van derden welke voortspruiten uit de door de klant gevraagde herstellingswerken vallen nooit ten laste van de verkoper, daar de verkoper de waarborg uitdrukkelijk garandeert, is het de klant niet toegestaan een waarborgsaldo te behouden; de waarborg beperkt zich tot gratis herstellen, dit bij normaal gebruik van de geleverde goederen.

 

ARTIKEL 17 – De microfilms, microfichen, fotokopies, telexen en telefaxen door ons opgesteld, hebben bewijskracht zoals de originelen.

 

ARTIKEL18 – Alleen de Rechtbanken van Antwerpen en de Vrederechter van Zandhoven zijn bevoegd om de geschillen te beslechten die zouden kunnen ijzen tussen ons en de klanten. Wanneer wij het nodig achten, kunnen wij nochtans onze schuldenaars dagvaarden voor de Rechtbank van hun woonplaats en/of van de plaats in België of het buitenland waar hun belangrijkste instelling gevestigd is. Alle eventuele kosten van rechtspleging vallen ten laste van de schuldenaars. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.